5.12 δευτ., 425.4 χ.α.ω., από τον Eric Teboul, 9/11/2013/.